Celem Programu naszej organizacji jest:

   

   

  a) prowadzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych i

  członków ich rodzin mających na celu:

   

  1. Wspieranie abstynencji osób uzależnionych od alkoholu przed i

  po profesjonalnym leczeniu odwykowym.

  2. Uwalnianie od mechanizmów współuzależnienia członków

  rodzin osób uzależnionych.

  3. Rehabilitacja w środowisku naturalnym ( organizacja wyjazdów

  edukacyjno-integracyjne, oraz imprez bez używania alkoholu.

   

  b) prowadzenie "Punktu Konsultacyjnego" dla osób

  zainteresowanych problematyką alkoholową mającego na

  celu:

   

  1. Zrozumienie różnic pomiędzy piciem towarzyskim, piciem

  szkodliwym, a uzależnieniem od alkoholu.

  2. Zwiększenie świadomości dotycz. szkód powodowanych

  piciem alkoholu - zdrowotne, społeczne (prawne, zawodowe,

  ekonomiczne, towarzyskie), oraz szkody rodzinne.

  3. Zwiększenie wiedzy nt. uzależnienia i metod leczenia.

  4. Zwiększenie świadomości zagrożeń wynikających z picia

  alkoholu w realizacji celów życiowych.

  5. Motywowanie osób uzależnionych do podjęcia profesjonalnego

  leczenia odwykowego.

  Trzeźwa rodzina - SZCZĘŚLIWE DZIECIAKI:

  a) organizacja wyjazdów edukacyjno-integracyjnych:

  Cele:

  - wzmacnianie więzi rodzinnych

  - poprawę komunikacji w rodzinie

  - nabywanie umiejętności współżycia w grupie

  - wydłużanie i umacnianie abstynencji osób uzależnionych

   

  b) organizacja imprez trzeźwościowych bez używania

  alkoholu:

  Cele:

  - wypracowywanie alternatywnych do picia sposobów spędzania

  czasu wolnego na trzeźwo

  - promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia.

   

  c) współpraca z innymi organizacjami o podobnym profilu

  działania np. MONAR

   

  śp. Marek Kotański z Koordynatorem Programu

  Zofią Artomiuk

  oginska z udziałem dzieciaków:

  pielgrzymki trzeźwościowe:

  rocznice abstyneckie w siedzibie Stowarzyszenia:

   

  a to Laura Łącz  na Forum Trzeżwościowym